Algemene voorwaarden CalmCode​

KvK.nr. 74575716 gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Versie 10 juni 2023

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: De rechtspersoon die sessies, opleidingen, trainingen of workshops en aanverwante werkzaamheden aanbiedt.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het geven van een sessie, opleiding, training of workshop en/of aanverwante werkzaamheden.
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, opleiding, training of workshop en aanverwante werkzaamheden.
 • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit dan wel direct verband houden met de sessie, opleiding, training of workshop, een en ander in de ruimste zin des woords. De inhoud van de sessie, opleiding, training of workshop en/of aanverwante werkzaamheden is alle partijen voldoende bekend.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 3. Indien volledige verwijdering van alle gegevens gewenst is dient Opdrachtgever of Deelnemer dit expliciet en formeel aan te geven. Hierop zal Opdrachtnemer op basis van inspanningsverplichting gegevens verwijderen. Uitzondering hierop zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor bedrijfsvoering of prestatie verbeteringen.

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of de deelnemer verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door Deelnemer. Op alle door Opdrachtnemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de Opdrachtnemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. De copyright/eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
  Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel deelnemers.

ARTIKEL 7: HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders is overeen gekomen.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 8: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en uiterlijk tenminste 14 dagen voor aanvang van de sessie, opleiding, training of workshop, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.
 5. Voor een particuliere Opdrachtgever geldt bovendien dat er geen terugbetaling plaatsvind, maar er een inspanningsverplichting  van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer is om de Deelnemer op een ander moment de diensten te laten afnemen.

ARTIKEL 9: INCASSOKOSTEN

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de gezondheid bij het aangaan van de aangeboden diensten. Het is belangrijk dat je als Deelnemer gezond bent. Je hebt als Deelnemer geen hartklachten, last van epilepsie, verslaving aan drank of drugs danwel – maar niet uitsluitend – ernstige psychische- of mentale klachten. 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor medische gebeurtenissen in de voorbereiding, tijdens of na sessies, opleidingen, workshops en trainingen.
 4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of de deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
 5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel de Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel de deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel de Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever of Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 8. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen trainers of derden die belast worden met het begeleiden van deelnemers zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de deelnemer dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de deelnemer enige schade zou oplopen, is Opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen trainers of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 10. Indien Opdrachtgever en/of de deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

ARTIKEL 11: ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de eerste dag van de door Opdrachtgever geboekte opleiding.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van de onderhavige werkzaamheden is Opdrachtgever het volgende percentage van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd:
  • uiterlijk 4 weken van tevoren: 10%
  • tussen 4 weken en 2 weken van tevoren: 25%
  • tussen 2 weken en de aanvangsdatum van de werkzaamheden: 100%
 3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. Hetzelfde geldt als Deelnemer zich niet (tijdig) meldt bij de aanvang van de opleiding (no show).
 4. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 12: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding. Opdrachtnemer is daarbij niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg daarvan geleden door Opdrachtgever of Deelnemer. Opdrachtnemer zal het tegoed (hoofdsom min verschuldigd bedrag) aan Opdrachtgever terug overmaken binnen 10 werkdagen na ontvangst van de annulering of tussentijdse beëindiging.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

 1. Indien opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft verwijzen wij naar schriftelijk contact  via welcome _at_ calmcode.nl

ARTIKEL 14: GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door beide Partijen aanhangig worden gemaakt bij de externe verifier van Opdrachtnemer. De externe verifier is te bereiken via welcome _at_ calmcode.nl
 3. Geschillen worden allereerst door Opdrachtgever, Deelnemer, of Opdrachtnemer via bemiddeling opgelost. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.
 4. De externe verifier neemt een geschil slechts in behandeling, indien Opdrachtnemer de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 bij Opdrachtnemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever of Deelnemer, dan wel gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Deelnemer enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: pandemie, natuurverschijnselen, stakingen, brand, blikseminslag, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, oorlog, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, niet beschikbaar zijn van coaches, docenten, of trainers, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of-verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de sessie-, training-, opleidings- of workshoplocatie.
 3. Nadat de overmacht situatie voorbij is, stelt Opdrachtnemer nieuwe data voor waarop de dienst alsnog plaats kan vinden in overleg met Opdrachtgever en/of Deelnemer.